ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดละหาร

22/03/2017

ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดละหาร

เรื่องการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 และเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560