ร่วมเข้าประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 4/2560

17/05/2017

เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอเชิญคณะกรรมการชุมชนและประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบางบัวทอง ร่วมเข้าประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 4/2560 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง เพื่อเป็นการปรึกษาหารือระหว่างคณะผู้บริหารเทศบาลกับคณะกรรมการชุมชน ประชาชน และส่วนราชการอื่นๆ ให้ได้ทราบสภาพปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน