ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง

02/06/2017

ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง 

เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศปฏิบัติราชการแทน