การประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง

22/06/2017

การประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560   เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 5 (อาคารหลังใหม่)