ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง

05/07/2017

ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง

เรื่อง หลักเกณฑ์กำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร

เพื่อใช้คำนวนค่ารายปีในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559)