ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง

05/07/2017

ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง

เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดราคาค่าเช่าขั้นต่ำมาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตรในการประะเมินค่ารายปี

เพื่อใช้จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ประจำปี พ.ศ.2560 - พ.ศ.2561)