แผนการปฏิบัติงาน

06/07/2017

แผนการปฏิบัติงาน

การพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง

ประจำเดือนกรกฏาคม 2560