ขอเชิญผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป (มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง) เข้ารับการตรวจคัดกรองโรคเกี่ยวกับตา และปัญหาทางด้านสายตา

06/07/2017

เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ขอเชิญผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป
(มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง)
เข้ารับการตรวจคัดกรองโรคเกี่ยวกับตา และปัญหาทางด้านสายตา
ในวันที่ 2 , 3 และ 4 สิงหาคม 2560
ตั้งแต่ เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารใหม่ สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง
เอกสารที่ใช้ในการตรวจคัดกรองโรคเกี่ยวกับตา และปัญหาทางด้านสายตา
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน มีบ้านเลขที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง จำนวน 1 ใบ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ งานส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร 02-571-7672-5 ต่อ 4110