การประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง

03/08/2017

การประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2560

วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2560   เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 5 (อาคารหลังใหม่)