จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558

09/06/2015