ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องขยายเสียง) สำหรับห้องประชุม จำนวน 2 ชุด

25/06/2015