จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายกการ (รถโดยสารปรับอากาศ ขนาดเล็กขนาดไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่ง)

17/08/2015