จ้างเหมาดำเนินโครงการปรับปรุงหลังคาโรงอาหาร อาคาร 1 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร

18/08/2015