จ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงมอเตอร์สูบน้ำและตะแกรงกันขยะเข้าไปในมอเตอร์ อาคารสิรินธร จำนวน 2 ตัว

19/08/2015