ประมูลจ้าเหมาโครงการก่อสร้างยกระดับถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมเสริมขอบบ่อพักและยกระดับทางเท้า ค.ส.ล. บริเวณซอย 2 และซอย 3 ชุมชน ช.รุ่งเรือง 6

02/09/2015