จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ หลักสูตร “เทศบาลเมืองบางบัวทองกับความพร้อม เปิดประตูสู่อาเซียน”

04/09/2015