ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังรองรับขยะมูลฝอย) ขนาด 240 ลิตร จำนวน 400 ใบ

08/09/2015