ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังรองรับขยะมูลฝอย) ขนาด 240 ลิตร จำนวน 400 ใบ (ครั้งที่ 2)

15/09/2015