ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงหลังคาโรงอาหาร อาคาร 1 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร

22/10/2015