สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชั้นล่าง (งานส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค) ครั้งที่ 2

23/11/2015