ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ - ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ (เงินทุนหมุนเวียนค่ารักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์)

22/01/2016