ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง ยกเลิกขายทอดตลาดพัสดุ - ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ (เงินทุนหมุนเวียนค่ารักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์) ครั้งที่ 1

09/03/2016