จ้างเหมาโครงการก่อสร้างโรงเรือนน้ำดื่มพร้อมติดตั้งก๊อกน้ำ ขนาด 10 หัว สำหรับ โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา

12/04/2016