ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียนหลังที่ 1 บรเวณชั้นที่ 1 โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา (โครงดารจัดทำห้องสมุด E-Libray) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

24/08/2016