ดำเนินจ้าเหมาปรับปรุงห้องทำงานกองวิชาการและแผนงาน ห้องบันทึกเสียง และห้องตัดต่อ จำนวน 1 ห้อง (ครั้งที่ 2)

24/08/2016