จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 6 เครื่อง

16/09/2016