ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่องยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างบ่อพักสูบน้ำรวม หลังสำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง (ครั้งที่ 4)

18/01/2017

ตามที่เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างบ่อพักสูบน้ำรวม หลังสำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 1/2560 ลงวันที่ 16 ธันวามคม 2560 กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 19 ธันวามคม 2559 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2560 และเปิดซองสอบราคาวันที่ 5 มกราคม 2560 เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นซองเอกสารสอบราคแต่อย่างใด