ประมูลซื้อด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน 2 คัน)

07/02/2017