จ้างเหมาโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมของเทศบาลเมืองบางบัวทอง (จัดทำวารสารเทศบาลเมืองบางบัวทอง ประจำปี 2560 และรายงานกิจการเทศบาลเมืองบางบัวทอง ประจำปี 2559)

10/03/2017