ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทอง และ โครงการก่ออาคารเยน 2 ชั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทอง (แห่งใหม่) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Auction)

05/05/2017