ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เช้าเสนอราคาประมูลจ้างด้วยระบบดิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทอง และ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเท

02/06/2017