ประกาศขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนองาน การจ้างเหมาออกแบบโครงการก่อสร้างศูนย์กีฬาและนันทนาการเทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

26/07/2017