ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ (โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งมอเตอร์สูบน้ำ บริเวณคลองพระพิมลราชา หลังธนาคารออมสิน จำนวน 1 เครื่อง)

01/08/2017