ประกาศจ้างเหมาโครงการก่อสร้างบ่อพักสูบน้ำรวม บริเวณถนนบ้านกำนันชีพ (ครั้งที่ 2) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

21/08/2017