สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย) จำนวน 1 คัน

22/08/2017