ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬาศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองบางบัวทอง และโครงการก่อสร้างลานกีฬาโรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Auction)

01/11/2013