รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2557 โครงการประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬาศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองบางบัวทอง และโครงการก่อสร้างลานกีฬาโรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา

06/12/2013