ประมูลจ้างเหมาโครงการถมดินสระน้ำโรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

06/02/2014