สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) โทรทัศน์สีพร้อมอุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)พร้อมระบบตามโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง

17/02/2014