จ้างเหมาก่อสร้างอาคารประกอบส้วม (สน.ศท.ส.10) โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา (ครั้งที่ 2)

26/05/2014