จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ซื้อพร้อมติดตั้งระบบแสดงผลทางสถิติพร้อมอุปกรณ์ และโปรแกรมจอแสดงผลพร้อมอุปกรณ์ และ ซื้อพร้อมติดตั้งระบบจัดลำดับพร้อมอุปกรณ์และ โปรแกรมจอแสดงผลพร้อมอุปกรณ์) จำนวน 2 รายการ

23/06/2014