จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (จัดซื้อและติดตั้งระบบแสดงผลทางสถิติพร้อมอุปกรณ์) และ (จัดซื้อและติดตั้งระบบจัดลำดับพร้อมอุปกรณ์) จำนวน 2 รายการ

23/06/2014