จ้างเหมาการแสดงมหรสพ โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี 2557

28/07/2014