ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุก 4 ล้อ ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน

28/07/2014