โครงการปรับปรุงห้องส้วม อาคาร 3 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร

28/07/2014