จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง โครงการ พัฒนาศักยภาพ อสม. ในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง

04/08/2014