จ้างเหมาก่อสร้างหลังคาหน้าอาคาร 2 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร

08/08/2014