โครงการซ่อมแซมสะพานข้ามคลองพระพิมลราชา ช่วงหลังศาลเจ้าพ่อจุ้ย

13/08/2014