ประกาศคณะกรรมการการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 4 รายการ (ครั้งที่ 2)

26/03/2013