จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง โครงการบุคลากรธรรมาภิบาล หลักสูตร ธรรมาภิบาลกับการปฏิบัติราชการ

26/08/2014